Na začátek

JUDr. Ladislav Vávra
Advokátní kancelář

Posláním naší advokátní kanceláře je poskytování vysoce kvalifikovaných právních služeb s cílem dosáhnout pokud možno plné spokojenosti jejích klientů; důležitou úlohu přitom hrají mnohaleté zkušenosti celého týmu advokátní kanceláře, zodpovědnost a pečlivost.

O násSpecializace

O nás

Při své činnosti klademe největší důraz na bezprostřední kontakt a komunikaci s klientem tak, aby prosazování jeho práv a oprávněných zájmů bylo co nejúčinnější a vedlo vždy k zamýšlenému cíli. Zachování nejvyššího stupně etiky a jejích pravidel přitom tvoří neopominutelnou součást poskytovaného právního servisu.

Úzce spolupracujeme se soukromými exekutory, notáři, soudními tlumočníky a znalci, daňovými poradci a geodety.

V souvislosti s aktuálním zněním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že na základě uvedeného zákona byla Česká advokátní komora dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Náš tým

JUDr. Ladislav Vávra
Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, titul JUDr. 1978
Jazykové znalosti
němčina, ruština
V advokacii od roku 1978

JUDr. Ladislav Vávra
advokát

JUDr. Iva Vávrová
Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, titul JUDr. 1991
V advokacii od roku 1992

JUDr. Iva Vávrová
advokátka

Mgr. Kateřina Vávrová
V advokacii od roku 2013

Mgr. Kateřina Vávrová

Specializace

Korporátní
právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti korporátního práva České republiky; mezi naše klienty patří české a zahraniční společnosti a podnikatelé, mezinárodní skupiny, akcionáři, členové statutárních a kontrolních orgánů.

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

 • výběr nejvhodnější právní formy podnikání
 • zakládání obchodních korporací a družstev a získávání podnikatelských oprávnění
 • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů společností
 • převod kapitálových účastí
 • změny základního kapitálu
 • řešení právních vztahů osob v rámci koncernu
 • právní audity, akvizice a přeměny
 • restrukturalizace a likvidace společností

Insolvence a
restrukturalizace

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti restrukturalizací a insolvenčního řízení. Zkušení právníci a kontinuální optimalizace procesů zajišťují, že každý případ je vyřizován na nejvyšší odborné úrovni.

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

 • vyhotovení insolvenčních návrhů
 • zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení
 • poradenství při nabývání majetku v rámci insolvenčního řízení
 • zastupování ve sporech v rámci insolvenčního řízení
 • právní restrukturalizace společností

Pracovní
právo

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v každé oblasti pracovního práva; hájí přitom zájmy buď zaměstnavatele, nebo zaměstnance. Asistujeme našim klientům ve všech oblastech souvisejících s řízením lidských zdrojů.

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

 • příprava smluvních dokumentů z pohledu pracovního práva (pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
 • příprava interních dokumentů zaměstnavatelů (pracovní řády, mzdové předpisy, etické kodexy a další interní dokumenty zaměstnavatelů)
 • poradenství při vzniku, změně a ukončování pracovněprávních vztahů
 • poradenství při vysílání zaměstnanců do a z České republiky
 • poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání (včetně zajištění povolení) a přidělování zaměstnanců
 • poradenství v oblasti hromadného propouštění zaměstnanců
 • zastupování klientů v pracovněprávních sporech

Soudní, správní
a rozhodčí řízení

Zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních je jednou z klíčových oblastí právních služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří.

V rámci praxe této právní agendy je kladen mimořádný důraz na komplexní identifikování veškerých důležitých okamžiků řízení a vyhodnocení právní pozice a vyhlídek klienta. Analýzou sporů advokátní kancelář pomáhá klientům přijmout taková opatření, jejichž cílem je předcházení obdobným problémům v budoucnosti. Naše advokátní kancelář je připravena převzít zastoupení v řízení před soudy všech typů či stupňů, včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, rozhodčích soudů a správních orgánů.

Smluvní
agenda

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby v oblasti tvorby, uzavírání, změny a ukončování smluv. Zastáváme tezi, že dobrá smlouva by neměla problémy vytvářet, ale měla by případné problémy řešit. Proto ke každé smlouvě přistupujeme individuálně, pečlivě dbáme na naplnění uvedené teze a také dbáme na to, aby práva a zájmy našeho klienta byly smlouvou maximálně hájeny.

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

 • příprava širokého spektra smluv dle požadavků a potřeb našich klientů
 • analýzy a úpravy návrhů smluv předložených protistranou
 • vytváření obchodních podmínek
 • právní poradenství v rámci kontraktačního procesu
 • změny a ukončování již uzavřených smluv

Nemovitosti

Klientům naší advokátní kanceláře nabízíme též odborné právní poradenství týkající se jimi vlastněných či nabývaných nemovitých věcí, a to v nejrůznějších oblastech. Naše služby jsou vždy na nejvyšší úrovni bez ohledu na to, zda je předmětem nemovitost v hodnotě několika tisíc či několika desítek milionů.

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

 • příprava dokumentace nezbytné k jakékoli dispozici s nemovitostí (zpravidla změna vlastníka, nájem, pacht)
 • vznik, změna nebo zánik věcných břemen
 • vznik, změna nebo zánik zástavního nebo jiného věcného práva
 • úschova listin a finančních prostředků zejména v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitosti
 • zastupování v řízení u katastrálního úřadu
 • poradenství při správě nemovitostí
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Vymáhání
pohledávek

Advokátní kancelář se zabývá mimo jiné poskytováním souhrnných právních služeb v oblasti vymáhání pohledávek bez ohledu na právní důvod vzniku pohledávky. Náš tým disponuje mnohaletými zkušenostmi se všemi stádii vymáhání pohledávek, tj. od předsoudní fáze, přes soudní řízení až po exekuci nebo výkon rozhodnutí.

V této oblasti práva se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

 • analýzu dotčeného případu a návrh optimálního a ekonomicky výhodného postupu
 • předsoudní výzvy dlužníkům včetně vyjednávání případných splátkových kalendářů
 • dodatečné utvrzení či zajištění dluhů za účelem zajištění lepšího postavení věřitele
 • zahájení a vedení zejména soudních či rozhodčích řízení směřujících k pravomocnému přiznání pohledávky klientů
 • exekuční řízení a výkon rozhodnutí
 • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení nebo do likvidace a zastupování klientů v těchto řízeních
 • uzavírání dohod o narovnání

Deutsch

Die Rechtsanwaltskanzlei Dr.Ladislav Vávra bietet Ihren Klienten umfassende Dienstleistungen im tschechischen Recht.

Unsere Mandanten beraten wir vor allem in folgenden Rechtsgebieten:

 • Handelsrecht - Gesellschaftsrecht (insbesondere Gesellschaftsgründung, Übertragungen der Geschäftsanteile, Fusionen, Akquisitionen, Unternehmensverkäufe), Handelsschuldverhältnisse
 • Forderungseintreibung
 • Zivilrecht Schuldrecht und Absicherung von Verbindlichkeiten, Immobilien - Eigentumsrecht, Pfandrecht, Schadenersatz,
 • Erbschaft
 • Familienrecht
 • Gerichts und Verwaltungsverfahren, Vertretung der Klienten vor Gerichten und im Schiedsverfahren
 • Versicherungsagenda im Autoverkehr
 • Strafrecht
 • Konkursrecht
 • Arbeitsrecht

Die Rechtsanwaltkanzlei bietet Ihre Dienstleistungen sowohl Handelsgesellschaften als auch Privatkunden an.
Unsere juristischen Dienstleistungen erbringen wir je nach Anforderung des Mandanten in tschechischer, deutscher, oder russischer Sprache.

Die Rechtsanwaltskanzlei steht in Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, privaten Gerichtsvollziehern, Notaren und Gerichtsdolmetschern in die deutsche, russische und englische Sprache.

Nähere Auskünfte geben wir Ihnen gerne unter Tel.: +420 353 226 764, per E-mail sekretariat@ak-vavra.cz

Sprachkenntnisse: Deutsch, Russisch

Kontakt

Tel: +420 353 226 764

Moskevská 1461/66
360 01 Karlovy Vary

sekretariat@ak-vavra.cz
www.ak-vavra.cz

Jméno a příjmení
Email
Zpráva